متخصصین و کارجویان عزیز؛

روند کاری به این صورت می باشد که ابتدا رزومه شما مورد ارزیابی قرار گرفته کشور هدف میانگین حقوقی و سمت شغلی شما در این روند مشخص می گردد . سپس شما می توانید برای قرارداد با کاریابی هماهنگی نمایید.

هزینه این ارزیابی معادل 100 هزار تومان می باشد که از طریق درگاه پرداخت می توانید پرداخت نمایید.
مدت زمان انجام کار ظرف دو یا سه روز کاری می باشد.


فرم ثبت نام